H1
HOME
   
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วัตถุประสงค์การฝึกงาน

การจัดการเรียนการสอน

การคัดเลือกนักเรียนระบบทวิภาคี

พรบ.การอาชีวศึกษา

วิธีการจัดระบบทวิภาคี

แผนปฏิบัติงาน

 

โครงการ MOU

 

DOWNLOAD แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการออกฝึกงาน

 

WEBSITE ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

กรมสวัสดิการฯ

สำนักงานฯ (สอศ)

 

ศูนย์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หน้าหลัก

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะทำงาน

ที่ปรึกษา

แนะนำ ศอศท.

 

ปฏิทินการออกฝึกงาน

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

 

ภาพกิจกรรม
 

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

E-mail : khonkaen01@kktech.ac.th งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ต่อ 511

desing by ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ'2556