^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

ผลงานวิจัย ปี2561

589

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

153318
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
117
245
2333
148578
8918
10916
153318

Your IP: 18.232.147.215
Server Time: 2019-04-21 08:32:44

รายชื่อหัวหน้างาน

รายชื่อหัวหน้างาน

นางนภาภรณ์     สาผิว

หัวหน้างาน งานการบัญชี

นายประสิทธิ์    สุพรรณ์

หัวหน้างาน งานการเงิน

นายสุเทพ        ผกานิรินทร์

หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ

นายจุระพล      เฟื่องไธสงค์

หัวหน้างาน งานพัสดุ

นางนัฏยา         ลิ้มไพบูลย์

หัวหน้างาน งานทะเบียน

นายจำรูญ      กาพย์ไกรแก้ว

หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล

นายธาตรี         สุภาระโยธิน

หัวหน้างาน วิทยบริการและห้องสมุด

นายศุภชัย        หอมดี

หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ดร.ประจักษ์      เทพศิลา

หัวหน้างาน  บุคลากร

นายปรัชญานันท์ เย็นอ่วม

หัวหน้างาน วิจัยและสิ่งประดิษฐ์

นางบังอร       พลมิตร

หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์

นายศุภชัย   ตันติพัฒนานนท์

หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นายดนุพล      ชุมชนสัมพันธ์

หัวหน้างาน  สื่อการเรียนการสอน

นายอภินันท์      ก้อนมณี

หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางรุ่งเรือง       อินทนพ

หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายภานุวัตร     นิลศรี

หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาวชวนิดา  ประแดงปุย

หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางเสาวคนธ์     รักเพื่อน

หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายเอกสิทธิ์      ด้วงนิล

หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายธีรศักดิ์      เลิศศึกษากุล

หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายอภิญญา      พรหมจารีต

หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป

นายชัยวัฒน์      บุญยัง

หัวหน้างาน อาคาร

นายประริทัติ     จันฤาชัย

หัวหน้างาน งานความร่วมมือ

นางเพ็ญนภา     สีแก้วสิ่ว

หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

นายพิเชษฐ์       เรืองแสน

หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา

นายศุภมิตร      นามโสม

หัวหน้างานทวิศึกษา

Copyright 2019  ออกแบบโดย:นางพัชรี สารภักดี