^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

124943
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
494
412
2471
119863
5738
7977
124943

Your IP: 54.173.237.152
Server Time: 2019-02-15 19:16:54


admi62


shot5

 

 

 

 


 ss2


pll62


รายชื่อหัวหน้างาน

รายชื่อหัวหน้างาน

นางนภาภรณ์     สาผิว

หัวหน้างาน งานการบัญชี

นายประสิทธิ์    สุพรรณ์

หัวหน้างาน งานการเงิน

นายสุเทพ        ผกานิรินทร์

หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ

นายจุระพล      เฟื่องไธสงค์

หัวหน้างาน งานพัสดุ

นางนัฏยา         ลิ้มไพบูลย์

หัวหน้างาน งานทะเบียน

นายจำรูญ      กาพย์ไกรแก้ว

หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล

นายธาตรี         สุภาระโยธิน

หัวหน้างาน วิทยบริการและห้องสมุด

นายศุภชัย        หอมดี

หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ดร.ประจักษ์      เทพศิลา

หัวหน้างาน  บุคลากร

นายปรัชญานันท์ เย็นอ่วม

หัวหน้างาน วิจัยและสิ่งประดิษฐ์

นางบังอร       พลมิตร

หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์

นายศุภชัย   ตันติพัฒนานนท์

หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นายดนุพล      ชุมชนสัมพันธ์

หัวหน้างาน  สื่อการเรียนการสอน

นายอภินันท์      ก้อนมณี

หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางรุ่งเรือง       อินทนพ

หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายภานุวัตร     นิลศรี

หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาวชวนิดา  ประแดงปุย

หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางเสาวคนธ์     รักเพื่อน

หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายเอกสิทธิ์      ด้วงนิล

หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายธีรศักดิ์      เลิศศึกษากุล

หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายอภิญญา      พรหมจารีต

หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป

นายชัยวัฒน์      บุญยัง

หัวหน้างาน อาคาร

นายประริทัติ     จันฤาชัย

หัวหน้างาน งานความร่วมมือ

นางเพ็ญนภา     สีแก้วสิ่ว

หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

นายพิเชษฐ์       เรืองแสน

หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา

นายศุภมิตร      นามโสม

หัวหน้างานทวิศึกษา

Copyright 2019  ออกแบบโดย:นางพัชรี สารภักดี