- ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

      ปรัชญา      ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

      อัตลักษณ์ ผีมือดี

   เอกลักษณ์ บริการเด่น

      คติพจน์ อวท. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มีคุณธรรม ล้ำเลิศความรู้ เป็นผู้ชำนาญ บริการดีเยี่ยม