mailการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   5 ก.พ. 57

mailแนวทางการจำแนกประเภทวัสดุคงทน และครุภัณฑ์    26 ธ.ค. 66

mailเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567     17 ต.ค. 66

mailประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน    13 ก.ค. 66

mailประกวดราคาเครื่องมือประจำตัวนักเรียน   20 มิ.ย.66

mailแบบฟอร์มโอนครุภัณฑ์  19 มิ.ย.66

mailเผยแพร่การจักซื้อจัดจ้าง 1/2566   29 พ.ค.66

mail​​​​​​​ชุดประกาศประกวดราคาไฮดรอลิกส์  24  ม.ค. 66

mail​​​​​​​ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา   17  ม.ค. 66

mail​​​​​​​ประกาศผู้ชนะ ประกวดเสนอราคาหนังสือเรียนฟรี     13  ม.ค. 66

-mail​​​​​​​ ประกาศจัดซื้อพัดลมติดเพดานเพื่อใช้งานในห้องเรียน(งานอาคาร)

mail​​​​​​​ ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย เพื่อพัฒนาให้ทันสมัยรองรับผู้ใช้งานมากขึ้น(งานศูนย์ข้อมูล)

- mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อเก้าอี้แล็คเชอร์(งานอาคารวันที่15พย64)

- mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อปั๊มน้ำอาคารและช่างเชื่อม(งานอาคาร15พย64)

-mail​​​​​​​ ประกาศจัดซื้อผ้านม่านติดตั้งห้องประชุมศรีจันทร์(งานอาคาร15พย64)

-mail​​​​​​​ ประกาศจัดซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบมุมคงที่(งานอาคาร15พย64)

-mail​​​​​​​ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสะพานอัจฉริยะจำนวน 1 ชุด(งานพัสดุวันที่16พย64)

-mail​​​​​​​ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุซ่อมเครื่องจักรในแผนก(งานช่างกลโรงงานวันที่19พย64)

-mail​​​​​​​  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องปรับปรุงฟุตบาท 2 ข้างเวทีฯ(งานอาคาร9พย2564)

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา แผนกช่างโยธา

mail​​​​​​​ประกาศวิทยาลัยจัดซื้อ วัสดุการศึกษา (ช่างก่อสร้าง)

mail​​​​​​​ประกาศวิทยาลัยจัดซื้อ วัสดุการศึกษา (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

mail​​​​​​​ประกาศวิทยาลัย วัสดุคงทน (ช่างสำรวจ)

mail​​​​​​​ประกาศวิทยาลัยจัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลือง (ช่างสำรวจ)

mail​​​​​​​ประกาศวิทยาลัยจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งานศูนย์ข้อมูล)

mail​​​​​​​แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง  วัสดุสำนักงาน

mail​​​​​​​แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ งปม. 2565

mail​​​​​​​แผนปฺฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง (โครงการงานประจำ)

mail​​​​​​​ประการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่แผนกช่างสถาปัตยกรรม

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  วัสดุกาณศึกษาช่างเทคนิคพื้นฐาน

mail​​​​​​​ประกาศ เช่าบริการสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุคงทน) ช่างเทคโนโลยีพื้นฐาน

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุสิ้นเปลือง)ช่างเทคโนโลยีพื้นฐาน

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุอะไหล่ประกอบ)ช่างเทคโนโลยีพื้นฐาน

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสคงทน) แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุสิ้นเปลือง)แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อ เก้าอี้หัวกลมบุนวม แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อ โต๊ะเขียนแบบ แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1  งานพัสดุ

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อผ้าม่านกันแสง UV ห้องเรียนอาคาร12 แผนกสามัญ

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม. แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม (24 ก.พ. 2565)

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวัดมุมฯและเครื่องมือหาพิกัดฯ แผนกช่างสำรวจ (24 ก.พ. 2565)

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อออสซิโลสโคป แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (24 ก.พ. 2565)

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ(PLC) แผนกช่างกลโรงงาน (25 ก.พ. 2565)

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมสายไฟเบอร์ออฟติคแบบ Fusion แผนกช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 มี.ค. 2565)

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อกล้องระดับและล้องวัดมุม แผนกช่างโยธา ( 1 มี.ค. 2565)

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนเฉพาะทาง แผนกสามัญฯ ( 3 มี.ค. 2565 )

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนเฉพาะทาง แผนกสามัญฯ ( 3 มี.ค. 2565 )

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ( 3 มี.ค. 2565 )

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานพัสดุ) 8 มี.ค. 2565

mail​​​​​​​ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ( 8 มี.ค. 65 )

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ (งานศูนย์ข้อมูล) 21 มี.ค. 65

mail​​​​​​​ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน 23 มี.ค. 65

mail​​​​​​​ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนกลุ่มที่ 18      23 มี.ค. 65

mail​​​​​​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ  23 มี.ค. 65

mail​​​​​​​ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์    4 เม.ย. 65

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม   4 เม.ย. 65

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม.   10.พ.ค.65

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ออสซิโสโคป แผนกอิเล็กทรอนิคส์   10.พ.ค.65

mail​​​​​​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์   17.พ.ค.65

mail​​​​​​​ประกาศจักซื้อครุภัณฑ์กล้องวัดแบบประมวลผลและกล้องระดับฯ   23.พ.ค.65

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกและชุดปฏิบัติการพีแอลซี (ช่างไฟฟ้า)      31.พ.ค.65

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก    10 มิ.ย.65

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือหาพิกัดฯ แผนกช่างสำรวจ   10.มิ.ย.65

mail​​​​​​​ประศาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา แผนกช่างเชื่อม  17.มิย.65

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา แผนกเทคโนโลยีพื้นฐาน  17 มิ.ย.65

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อ วัสดุการศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์   21 มิ.ย.65

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อ วัสดุการศึกษาแผนกช่างโยธา    21 มิ.ย.65

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อ วัสดุการศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์   21 มิ.ย.65

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อ ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวัดมุมฯและกล้องระดับ ช่างก่อสร้าง   21 มิ.ย.65

mail​​​​​​​ประกาศจัดซื้อ ครุภัณฑ์ Power Suply  แผนกช่างอิเล็ก   21 มิ.ย.65

ประกาศจัดซื้อ ปากกาจับชิ้นงาน (เทคนิคพื้นฐาน)   4 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อ ม่านกันแสงUV (แผนกสามัญ)    4 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อ วัสดุการศึกษาคงทน (ช่างไฟฟ้า)    4 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อ วัสดุการศึกษาสิ้นเปลือง  (ช่างเชื่อม)   4 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อ วัสดุการศึกษาสิ้นเปลือง (ช่างไฟ้า)   4 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อ วัสดุการศึกษาสิ้นเปลือง (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)    4 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ     11 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษารอบหนึ่ง ช่างก่อสร้าง    11 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษารอบหนึ่ง แผนกสถาปัตยกรรม    11 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อวัสดุรอบสอง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ    11 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษารอบสอง ช่างก่อสร้าง   11 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษารอบสอง แผนกสถาปัตยกรรม    11 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุอะไหล่ประกอบรอบสอง ช่างเขียนแบบ)   11 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อขายึดพัดลมโรงอาหาร    11 ก.ค.65

ประกาศซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม    11 ก.ค.65

ประกาศติดตั้งผ้าม่านห้องเรียนหุ่นยนต์    11 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ลำโพงเคลื่อนที่ ช่างกล  12 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ถาวร) รอบที่1   12 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษาสิ้นเปลือง   12 ก.ค.65

ประกาศซ่อมบำรุงเครื่องจักรครภัณฑ์ภายใน   12 ก.ค.65

ประกาศต่อเติมห้องพักพนักงานขับรถ   12 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา(คงทน)รอบที่หนึ่ง ช่างสำรวจ     25 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (งานศูนย์ข้อมูล)    25 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา(คงทน)รอบที่สอง ช่างกลโรงงาน   25 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา(คงทน)รอบสอง ช่างไฟฟ้า   25 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา(สิ้นเปลือง)ช่างกลโรงงาน  25 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา(สิ้นเปลือง) โทรคมนาคม   25 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา (สิ้นเปลือง) ช่างไฟฟ้า   25 ก.ค.65

ประกาศปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่แผนกสำรวจ   25 ก.ค.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   25 ก.ค.65

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุคงทนรอบ2) แผนกอิเล็กทรอนิกส์  1 ส.ค. 65

ประกาศจัดซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา (สิ้นเปลืองรอบ2) เทคนิคพื้นฐาน   1 ส.ค. 65

ประกาศจัดซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา (สิ้นเปลืองรอบ2) แผนกอิเล็กทรอนิกส์   1 ส.ค. 65

ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์งานอาคารสถานที่ (งานอาคารสถานที่)   1 ส.ค. 65

ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเตอร์เน็ตอาคาร 2 แผนกสามัญ   1 ส.ค. 65

ประกาศติดตั้งพัดลมระบายอากาศโรงอาหาร   1 ส.ค. 65

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา (สิ้นเปลืองรอบ2) ช่างโยธา   2 ส.ค. 65

ประกาศซ่อมเครื่องจักครุภัณฑ์ภายในแผนก ช่างโกลโรงงาน  2 ส.ค. 65

ประกาศซื้อครุภัณฑ์SIEMENS LOGO 1224 RCE (ช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  4 ส.ค. 65

ประกวดราคาหนังสือ 1/2565    25 ส.ค. 65

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างภาคเรียนที่ 2    15 พ.ย. 65

ราคากลางวัสดุสำนักงาน  17 พ.ย. 65

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการไฮดรอริค  17 พ.ย. 65

ประกาศประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์    13  ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะ ประกวดเสนอราคาหนังสือเรียนฟรี     13  ม.ค. 66

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา   17  ม.ค. 66

ชุดประกาศประกวดราคาไฮดรอลิกส์  24  ม.ค. 66

เผยแพร่การจักซื้อจัดจ้าง 1/2566   29 พ.ค.66