- วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

   วิสัยทัศน์

      เป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากร สู่ความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

 

       พันธกิจ

      พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถได้ตาม
                      มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

      พันธกิจที่ 2   พัฒนาและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

      พันธกิจที่ 3   ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา

2. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

4. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน

5. สร้างความเข้มแข็งความร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง

7. บริหารจัดการทรัพยากรบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

8. บริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ดูแลสถานศึกษามอบหมายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ

9. สร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

10. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง หรือเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลภายนอก