- วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

   วิสัยทัศน์

      สถาบันผลิตบุคลากรที่มีทักษะวิชาชีพระดับสูง ชั้นนำของประเทศ

 

       พันธกิจ

      พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

      พันธกิจที่ 2   พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผู้เรียน

      พันธกิจที่ 3   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

      พันธกิจที่ 4    ส่งเสริสนับสนุนการจัดการอาขีวศึกษาโดยร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน สถานประกอบการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธฺภาพ

     พันธกิจที่ 5     ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโครงการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

 

 เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา

2. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

4. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน

5. สร้างความเข้มแข็งความร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง

7. บริหารจัดการทรัพยากรบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

8. บริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ดูแลสถานศึกษามอบหมายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ

9. สร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

10. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง หรือเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลภายนอก