- ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ดังนี้

  ที่อยู่      วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 67 ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
                  จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์  0-4322-1290 , 0-4322-2738  โทรสาร 0-4322-2064

E-mail     khonkaen01@vec.mail.go.th  Website www.kktech.ac.th

 ประวัติสถานศึกษา

              วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ได้ก่อตั้งขึ้นและมีการพัฒนามาเป็นลำดับดังนี้

              พ.ศ. 2480    กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนประถมอาชีพ
                                ช่างไม้ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น รับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนในวิชา
                                ช่างไม้ กำหนดหลักสูตร 2 ปี ซึ่งเริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกวันที่ 18 เมษายน
                                พ.ศ. 2480 โดยใช้สถานที่ทำการประมงจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน เป็น
                                สถานที่ทำการสอน และมีนักเรียนรุ่นแรก 52 คน ครูผู้สอน 3 คน ผู้บริหารคน
                                แรกคือ ครูใหญ่ “ขุนธรรมสัตย์  ศึกษากร”

              พ.ศ. 2481    กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรเป็น 3 ปี และได้ย้ายมา
                                ตั้งใหม่ที่ “เหล่างา” ข้างวัดป่าเหล่างา (วัดป่าวิเวกธรรม) ตามเส้นทางขอนแก่น
                                - ยางตลาด เนื้อที่ 16 ไร่ (คือที่อยู่ปัจจุบัน)

              พ.ศ. 2482    เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนอาชีพช่างไม้” ใช้หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบชั้น
                                ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนเช่นเดิม

              พ.ศ. 2486    ได้เปิดทำการสอนวิชา ระดับชั้น ม.1 (พิเศษ) ให้แก่นักเรียน ซึ่งเมื่อจบแล้ว
                                สามารถบรรจุเป็นครูประชาบาลได้

              พ.ศ. 2492    เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนช่างไม้ขอนแก่น” และเรียกระดับชั้นเรียนเป็น
                                “อาชีวศึกษาชั้นต้น” เมื่อจบแล้วสามารถเรียนต่ออาชีพชั้นกลางอีก 3 ปี ได้

              พ.ศ. 2495    เริ่มรับผู้จบชั้น ม.3 เข้าเรียนในหลักสูตรชั้นอาชีวศึกษาตอนปลายครั้งแรก
                                      พ.ศ. 2499 เลิกรับนักศึกษาชั้น ป.4 เข้าเรียน โดยรับเฉพาะผู้จบ ม.3 เข้าเรียน
                                อาชีวศึกษาตอนปลาย และเปิดสอนหลักสูตรระดับชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูง
                                หลักสูตร 3 ปี โดยรับผู้จบชั้นาชีวศึกษาตอนปลาย ในช่วงนี้ก็รับสมัครผู้จบ ม.6
                                เข้าเรียนในระดับชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูงด้วย

              พ.ศ. 2503    กรมอาชีวศึกษาได้ยกฐานะของโรงเรียนช่างไม้ขอนแก่นเป็น “โรงเรียนการช่าง
                                ขอนแก่น” และเปิดสอนชั้นอาชีวศึกษาตอนปลาย กับชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูง
                                เช่นเดิม

              พ.ศ. 2504    ขยายหลักสูตรให้มีระดับสูงขึ้น  โดยรับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จชั้นประโยค
                                      อาชีวศึกษาตอนปลาย หรือผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อหลักสูตร 3 ปี
                                สำเร็จแล้วได้วุฒิประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง

              พ.ศ. 2506    กรมอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงโรงเรียนการช่างขอนแก่นให้เข้าอยู่ในโครงการ
                                SEATO (Skilled Labor Project) โดยได้รับเงินจากโครงการมาทำการปรับปรุง
                                ห้องเรียน โรงฝึกงานใหม่เพื่อเตรียมติดตั้ง        เครื่องจักร – เครื่องมือ รับการเปิด
                                สอนเป็นแผนกช่าง ก่อสร้างครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

              พ.ศ. 2507    เปิดสอนอีกหลายหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ ช่างยนต์,
                                ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น และช่างไฟฟ้า

              พ.ศ. 2513    เปิดสอนแผนกช่างวิทยุ -โทรคมนาคมเพิ่มขึ้นอีก 1 แผนกวิชา

              พ.ศ. 2519    กรมอาชีวศึกษาประกาศยกฐานะโรงเรียนการช่างขอนแก่น และโรงเรียนการ
                                ช่างสตรีขอนแก่นรวมเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น”  โดยให้โรงเรียนการ
                                ช่างขอนแก่นเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 1” และโรงเรียน
                                การช่างสตรีเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 2”

              พ.ศ. 2520    ขยายหลักสูตรให้มีระดับสูงขึ้น  โดยรับนักเรียนที่สำเร็จประโยคอาชีวศึกษา
                                ชั้นสูง เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่าง
                                อิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งแรก

              พ.ศ. 2522    กรมอาชีวศึกษาประกาศเปลี่ยนฐานะจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยา
                                เขต 1 เป็น “วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น”

              พ.ศ. 2524    เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) โดยเปิดสอนแผนกวิชา
                                เทคนิควิศวกรรมสำรวจเพิ่มขึ้น 1 สาขา โดยรับจากนักเรียนที่จบจาก ม.ศ.5
                                เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี (รุ่นแรก)

              พ.ศ. 2536    เปิดสอนระดับ ปวส. เพิ่มอีก คือ สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ และสาขาวิชาช่าง
                                ก่อสร้าง

              พ.ศ. 2538    เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี คือ ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างก่อสร้าง,
                                ช่างไฟฟ้า, ช่างเชื่อมโลหะ

              พ.ศ. 2539    เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคีเพิ่มอีก คือ วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

              พ.ศ. 2546    เปิดทำการสอนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
                                เปิดทำการสอน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
                                เปิดทำการสอนระดับ ปวส. (ม.6) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

              พ.ศ. 2547    เปิดทำการสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

              พ.ศ. 2556    เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

              พ.ศ. 2557    เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสาขา
                                เทคโนโลยีแม่พิมพ์โลหะ

              พ.ศ. 2559    เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

              พ.ศ. 2562    เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเมคาทรอนิกส์
                                และหุ่นยนต์