วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
เลขที่  67  ถ.ศรีจันทร์  ต.ในเมือง

อ.เมือง 40000

เว็บไซต์ : http://www.kktech.ac.th/

โทรศัพท์ 043 - 221290 , 043 - 220528
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  : saraban@kktech.ac.th 

เพื่อนสมาชิก