วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
เลขที่  67  ถ.ศรีจันทร์  ต.ในเมือง

อ.เมือง 40000

เว็บไซต์ : http://www.kktech.ac.th/

โทรศัพท์ 043-221290 , 043-222065 , >เบอร์ติดต่อภายใน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  : saraban@kktech.ac.th 

Facebook/ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

*** ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี (ทล.บ) ประจำปีการศึกษา 2567 ***

 

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะงานสำรวจระดับชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

🥇ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส.

ผู้เข้าแข่งขัน ระดับ ปวส.

1.นายอมรเทพ ภิรมราช

2.นายอานุภาพ ภูมิพัฒน์พงษ์

3.นายรุ่งเรือง ชัยเดช

🎖️ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1

ทักษะการสำรวจ ระดับ ปวช.

ผู้เข้าแข่งขัน ระดับ ปวช.

1.นายธนาดล ญาตพิมล

2.น.ส.เกศมณี สุวรรณภักดี

3.นายบรรพต จันดา

4.ธีรภัทร์ แสนศาลา

 

กิจกรรมกีฬาสีภายใน อินทนิลเกมส์ 66 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2567

 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2567 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นำโดย นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาครัฐและเอกชนสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายสมจิตร วรศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและร่วมมือ และหัวหน้างานความร่วมมือและคณะเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น บริษัทโปทีม บิลเตอร์และบริษัท ตรีสกุล จำกัด เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคารบริหารการท่องเที่ยวและการโรงแรมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2566 พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it Center เทศกาลปีใหม่ 2566 เวลา 09.00 น.ร่วมพิธีเปิดกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้ Zoom ในการถ่ายทอดสัญญาณจากส่วนกลาง มายังจุดบริการ 101 จุด ทั่วประเทศ ประธานในพิธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เวลา 09.30 พิธีเปิดจุดบริการของเทคนิคขอนแก่น ณ หน้าสวนสาธารณะประตูเมือง ติดถนนมิตรภาพ ประธานในพิธี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมี นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวรายงานประธานในพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และ สถานศึกษาอาชีวะศึกษาจังหวัดขอนแก่น ณ ประตูเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

พิธีปิดการประชุม อวท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความรู้คู่คุณธรรมสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ร่วมพิธีปิดการประชุม อวท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานปิดงานประชุมวิชาการองค์นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน คณะครู นักเรียน นักศึกษาและสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียลโคราช ชั้น 4 ฮอลล์ 1 จังหวัดนครราชสีมา เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกคน ที่ประสบความสำเร็จในการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในทุกด้าน ทั้งภาควิชาการ ภาคพิธีการ และภาคกิจกรรมซึ่งเป็นหัวใจขององค์การนักวิชาชีพที่มีหลักการว่าเป็นองค์การของสมาชิกเพื่อสมาชิกและดำเนินการโดยสมาชิก ซึ่งมุ่งเน้นสมาชิกเป็นสำคัญตามแนวทางการจัดการศึกษาในยุคนี้ การเรียนรู้โดยการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีพื้นฐานความต้องการของสมาชิกเป็นแนวทางการพัฒนางานขององค์การได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพให้กับสมาชิกมีความจำเป็นต้องฝึกและพัฒนาด้านการจัดการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม นับว่าเป็น เป็นการสานต่อการพัฒนาด้านวิชาชีพในสถานศึกษาให้แก่ผู้เรียนตามลำดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด มาสู่ระดับภาคในครั้งนี้ และจะเข้าสู่ระดับชาติต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสมาชิกด้วยหลักการคุณธรรมนำวิชาชีพให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขซึ่งสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความต้องการของสมาชิกและผลการจัดกิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลให้สมาชิกเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อไป ทั้งนี้ รองเลขาธิการ กอศ.ได้เป็นพยานในการส่งมอบธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2567 (จังหวัดขอนแก่น) ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

 

วัน พุธ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายสมจิตร วรศักดิ์ และ นายพัฒนพงษ์ พริ้วไธสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ร่วมงานประชุมนักวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566 หัวข้อการเขียนแบบทักษะคอมพิวเตอร์เครื่องกล ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

 

วัน พุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น คณะผู้บริหาร ครู บุคคลากร วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบเกียรติบัตีการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัดขอนแก่น และสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมทุกสถานศึกษา ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เข้าร่วมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมเพชรบุรีแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2566 นำโดย นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พร้อมด้วยนายพัฒนพงษ์ พริ้วไธสง รองผู้อำนายการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะครู เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ซึ่งเทศบาลเมืองขอนแก่นได้มอบให้กับวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี เทศบาลเมืองขอนแก่น

 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนายกองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และการเปิดประชุมสมัยสามัญ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นำโดย นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนายการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และ เอกชน สำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้บริหาร ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้ง คณะครู บุคลากรทางการศึกษามีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เข้าร่วมฟังการประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จัดพิธีประดับธงชาติ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย บริเวรหน้าเสาธงของส่วนราชการ โดยมี นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

 

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จัดการอบรมสัมมนาด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 โดยมี นายสมใจ เชาว์พาณิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดย นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น และการบรรยายพิเศษ โดยท่านพันธ์ศักดิ์ โรจนากาศ อดีตรองเลขาธิการ สอศ. และ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมศรีจันทร์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center )ภาควิชาเทคนิคควบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่วทางราง และ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) ภาควิชาเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ และนำชมเสนอในหัวข้อดังกล่าว

 

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีการวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวยดอกไม้ แล้ว กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้ มีรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับนาย วัชรพงศ์ นาแก และนายอภิสิทธิ์ ชัยโชติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สาขาเมคคาทรอนิกส์ การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 WorldSkills ASEAN Singapore 2023

 

วันหยุดยาว นี้ เดินทางปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อาชีวะ จิตอาสา ช่วยประชาชน ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

 

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00 น. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานในโครงการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565 ) กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

 

วันพฤหัสบดี ที่20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายชัชวาลอุ่นแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เเละ นายสมจิตร วรศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ เเละ คณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา กับ บริษัทในเครือ TKK GROUP ณ โตโยต้าขอนแก่น สำนักงานใหญ่

 

วันพุธ ที่19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ แฟลตฟอร์ม Connexion (อาชีวSandbox) กิจกรรมยกระดับและสร้างทักษะชุดใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การสร้างความตระหนักและความสามารถในการรับรู้ สำหรับประชาชนผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางาน ให้พร้อมต่อการประกอบอาชีพใหม่ในยุควิถีใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช จังหวัดนครราชสีมา

 

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ครั้งที่5/2566 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ในการนี้ รองผู้อำนวยการ ผู้แทนฝ่าย และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือข้อราชการ และการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

 

วันเสาร์ ที่15 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายไชยยา ทับวิธร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรม PLC โดยใช้ซอฟต์แวร์ GX Works3 (Mitsubishi PLC) จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ นายศราวุธ ธิสวนงัว ประสบการณ์ทำงานด้าน PLC 12 ปี (ศิษย์เก่า) ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง อาคาร 8 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณีไทย ในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันพฤหัสบดี ที่13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับเเถบสองสีให้กับลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นลูกเสือวิสามัญ และ ให้บริการตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ

 

วันอังคาร ที่11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นำโดย นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล เเละคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์ พระชินเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์เเห่งประเทศไทยขอนแก่น

 

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ร่วมเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ อศจ.ขอนแก่น ณ วท.น้ำพอง

 

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566 นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อประชาชน Fix It Center ณ วัดมรรคสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูสุเมธ ธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดมรรคสำราญ เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต3 ให้ความอนุเคราะห์ นำพระภิกษุ สามเณร เข้ารับการฝึกอบรม และ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นำโดย นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ออกบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องจักรกลการเกษตร รถจักรยานยนต์ โดยได้รับการร่วมมือจากแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่11 พฤษภาคม 2566 นายสิทธิ์ศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ในการอบรมให้ความรู้ และ ร่วมเดินรณรงค์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 จำนวน 626 คน ในการนี้ มีกิจกรรมในการให้ความรู้และทบทวนขั้นตอนการเลือกตั้งมีการแจกคู่มือให้กับนักเรียน นักศึกษา และ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น CIVIC รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารทางโซเชียลมีเดียและติด#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ ตลอดจนการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชชาชนในชุมชนใกล้เคียงวิทยาลัยฯ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่14 พฤษภาคม 2566 ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ #ไทยโหวต #ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566 ทีมครูวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นได้เข้าร่วมอบรมและทดสอบ สมรรถนะวิชาชีพยานยนต์ดีเซล ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2/2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINING CENTER บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมีนายสมใจ มะเสนา ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมฯ เป็นผู้มอบรางวัล

 

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้ นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมและทดสอบสมรรถนะวิชาชีพยานยนต์ดีเซล ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566 รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINING CENTER บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ในการนี้ นายชาญฉลาด ทองดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การต้อนรับและ คณะครูเข้ารับการฝึกอบรม และทดสอบดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและศักยภาพ ทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น

 

วันอังคารที่18 เมษายน พ.ศ.2566 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา หลักสูตรทักษะวิชาชีพเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINING CENTER บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ) โดยมี นายสมใจ มะเสนา ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ การจัดอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อ เสริมสร้างทักษะและศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ณ สวนสาธารณประตูเมืองขอนแก่น โดยนายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษาขอนแก่น คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ครู นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ

 

วันที่12 เมษายน พ.ศ.2566 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นำโดยนายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ได้ออกให้บริการ ณ ศูนย์อาชีวะ  ช่วยประชาชน เทศกกาลสงกรานต์  โดยมีการบริการตรวจเช็ครถจักรยายนต์  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยไม่คิดค่าบริการ ในการนี้ นายสมใจ  เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ได้เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา

 

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ 2566 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จัดอบรมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และดร.ภรภิพัด มูลไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมศรีจันทร์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ 2566 เวลา 08.30 น. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 โดยว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากล่าวรายงานการจัดโครงการ ณ ห้องขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น

 

 

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พร้อมรองผู้อำนวยการทั้งสี่ฝ่าย คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ นาย สุลิวัน สิงลีไช ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพแบบผสม แขวงหัวพัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะเข้าศึกษาดูงาน และร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

 

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายชัชวาล อุ่นแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการนำเสนอโครงงานและมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 โดยความร่วมมือระหว่าง แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กับ บริษัท ฟินิกซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกับบริษัทพนมไพร พรีซีซั่นจำกัด บริษัทเนาวบุตร พรีซีซั่นจำกัดบริษัท เอ ซี เอ เครื่องมืออุตสาหกรรมจำกัด

 

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานโครงการค่ายบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาสังคมและบริการสังคมของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

 

 

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 เวลา 09.00 น. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เพื่อรับทราบแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 การเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน รวมทั้งแจ้งแนวปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างๆให้กับบุคลากรเพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

 

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างสำรวจ

🥇ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้างระดับ ปวส.

🏅ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

ทักษะงานสำรวจระดับ ปวช.

ในการแข่งขันทักษะระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

 

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับตัวแทนจากแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขางานเขียนแบบโปรแกรมควบคุมด้วย PLC ในการแข่งขันทักษะระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

 

 

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ 2566 เวลา 17.30 น. นายสมจิตร วรศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี การศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.45 น. นายชัชวาล อุ่นแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ไชยา ทับวิธร และคณะกรรมการประเมินมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ 2566 ตัวแทนแผนกวิชาช่างโยธาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการทำระดับต่อเนื่องแบบวงรอบเปิด..ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 แผนกวิชาช่างสำรวจได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการทำระดับต่อเนื่องแบบวงรอบปิดและวงรอบเปิด ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศีกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

โดยมีผู้เข้าแข่งขัน

นายธีรภัทร์ แสนศาลา

นายนพวิชญ์ แสงทอง

นายพิชาภพ อัตนโถ

นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างสำรวจ

 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 /2566 โดยมีผู้อำนวยการจากวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนสภาหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกฉียงเหนือ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอาชีวศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือข้อราชการ พิจารณาและมีมติเห็นชอบในการขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

 

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ 2566 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ให้โอวาทและให้กำลังใจ แก่ครูผู้ควบคุมทีมและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขั้นทักษะวิชาชีพระดับชาติครั้งที่ 31 ที่อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอินทนิน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานต่อ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ที่จุดบริการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ณ บริเวณ ริมถนนมิตรภาพประตูเมืองจังหวัดขอนแก่น

 

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ 2565 เวลา 13.00 น.นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร และครู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กับ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแแก่น นำโดย พันจ่าอากาศตรี รพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น นำโดย สิบตำรวจโทวิญญา พิทักษ์ชาติ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาชีพ เป็นกำลังคนที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

 

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและหายจากอาการประชวรโดยเร็วพลัน

 

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนนักศึกษาที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ทักษะงานสำรวจระดับ ปวช. และรางวัลชนะเลิศทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส ในการแข่งขันทักษะ #ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดหนองคาย

🥇ผู้เข้าแข่งขันระดับ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (ปวส)

1.นายอมรเทพ ภิรมราช สอร.1/1

2.นายอานุภาพ ภูมิพัฒน์พงศ์ สอร.1/1

3.นางสาวธิดาอินทร์ มานูญวงศ์ สอร.1/1

🥇ผู้เข้าแข่งขันระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ

1.นางสาวเกศมณี สุวรรณภักดี ชร.2/1

2.นายรณกร สวัสดิสาร ชร.2/1

3.นายธนาดล ญาติพิมล ชร.2/1

4.นายบรรพต จันดา ชร.2/1

แผนกวิชาช่างสำรวจขอขอบคุณ

🙏คณะครูผู้ฝึกสอนทุกท่าน ผู้เจ้าแข่งขัน รวมไปถึงการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อม

🙏ขอขอบคุณพี่กบ(ศิษย์เก่าจากหลักสูตรระยะสั้น)ที่หางานพิเศษมาให้น้องๆทำเพื่อเป็นทุนในการจัดหาเสื้อและชุดทีมปีนี้

🙏ขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นที่ให้การสนับสนุนการเดินทางมาแข่งขันในปีนี้

 

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส.ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

 

ขอแสดงความยินดีกับทีมวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

 

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เข้าร่วมงานการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2565 'KOW World Skills Thailand 2022' ทั้งนี้ บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเชิญ นายไพวัลย์ เขียวแป้ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน ณ บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

 

วันพฤหัสที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีรำลึก ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณอนุสาวรีย์ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ สวนรัชดานุสรณ์ จังหวัดขอนแก่น

 

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ กองวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ลานโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองขอนแก่น ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นพร้อมด้วย ดร.ชัชวาลย์ อุ่นแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ เนตรนารีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 ณ สนามฝึกอบรมค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มอบหมายให้ ดร. ชัชวาล อุ่นแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท เอส.พี.ไฮบริด จำกัดให้การสนับสนุนกิจกรรม ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น รับมอบธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ในปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

 

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน 8 ทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINING CENTER บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอวท.ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ อาคาร 13 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับ นายสิบตำรวจโท วิญญา พิทักษ์ชาติ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น และคณะ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระหว่างฝึกอบรมหลังศาลมีคำพิพากษาที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น และหลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งตามมาตรา132 วรรค2 ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นำดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาต่างๆในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ให้การต้อนรับ ดร. กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 'ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) กับทิศทางพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ' ให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น